Pārlekt uz galveno saturu

Pētījuma virzieni

Pētījuma virzieni

IT risinājumi, matemātiskās modelēšanas un statistikas pielietošana lauksaimniecības, vides un mežzinātnēs

Šajā virzienā tiek pētīti: Informācijas tehnoloģiju risinājumi precīzajā mežsaimniecībā, kur turpmākās attīstības perspektīvas saistītas ar meža loģistikas pētījumu virzienu. Ir plānots izstrādāt informācijas tehnoloģiju komponentes dažādu lēmumu pieņemšanas atbalstam.
Lauksaimniecības produkcijas kaltēšanas procesa matemātiskā modelēšana, lai kaltēšanas rezultātā iegūtu kvalitatīvu produkciju un optimizētu kaltēšanas procesa norisi. Plānots pētīt mitruma iznesi ar matemātiskās modelēšanas palīdzību. Pētījumi palīdzēs labāk izprast mitruma izneses procesu, kas norisinās kaltēšanas laikā, un izstrādāt ieteikumus dažādas lauksaimniecības produkcijas kaltēšanas procesa optimizācijai, kā arī iegūt datus tālākai kaltēšanas procesa izpētei.
Siltumnīcefekta gāzu emisijas aprēķināšana un prognoze lauksaimniecības sektorā, kur pētījumos tiks vērtētas SEG emisiju aktivitāšu datu prognozēšanas iespējas dažādiem lauksaimnieciskās ražošanas attīstības scenārijiem, kā arī tiks veidoti metodoloģiskie nosacījumi SEG emisiju aprēķināšanai, izvērtējot to samazināšanas pasākumu ietekmi.
Biosistēmu datorvadība, kas ir kļuvusi par vienu no datorzinātņu un datorvadības pielietojuma nozarēm ar lielu attīstības potenciālu vairākās nozarēs, piemēram, medicīnā, ekoloģijā, lauksaimniecībā, enerģētikā un citās. Pētījumi palīdzēs attīstīt precīzas lauksaimniecības virzienu un tā apakšvirzienus.

Prioritārās virziena pētījumu tēmas:

 • Attālās zondēšanas metožu izpēte, LIDAR (lāzerskaneru tehnoloģiju) un satelītattēlu pielietošana meža inventarizācijā
 • Uzlabotu attēlu atpazīšanas risinājumu izstrāde
 • Bezpilota lidaparātu pielietošana meža inventarizācijā un apsaimniekošanas kontrolē
 • Siltummasas pārneses procesu izpēte un uzglabāšanas optimizācija lauksaimniecības produkcijai (augļi, ogas, dārzeņi, sēnes), kā arī koksnei ar mērķi samazināt enerģijas izmaksas.
 • SEG un gaisa piesārņojošo vielu vienota aprēķinu modeļa izveide lauksaimniecības sektoram augstāka līmeņa metodoloģijas (Tier 2) ieviešana slāpekļa oksīda un metāna emisiju aprēķināšanai
 • Precīzas biškopības īstenošana ar informācijas tehnoloģiju rīkiem
 • Mežu sistēmu datorvadība
 • Bišu saimju datorvadība bišu ziemotavā (https://www.youtube.com/watch?v=Ey5ZsTc2HS8)

Starpkultūru informācijas sistēmu izstrāde un novērtēšana

Tīmekļa lietotāju dažādība rada vairākus uzdevumus starptautiskām kompānijām, kuras vēlas piedāvāt savus pakalpojumus globālajā vidē. Balstoties uz Forester konsultāciju kompānijas aprēķiniem, globālā mēroga bizness zaudē vairākus miljardus ASV dolāru gadā, galvenokārt pateicoties nespējai pielāgot savus produktus lietotājiem dažādās pasaules valstīs. Viens no cilvēku un datoru mijiedarbības, kā arī programminženierijas virzieniem, kurš aktualizējies līdz ar globālā tīmekļa lietotāju skaita paplašināšanos, ir kultūras jeb lietotāju kulturālo atšķirību ietekmes analīze uz globālā tīmekļa pakalpojumu piedāvāšanas īstenošanu un to lietojamību. Ir nepieciešams veikt pētījumus starpkultūru informācijas sistēmu izstrādē, identificējot metodes un rīkus ar kuru palīdzību var uzlabot lietojamības rādītājus. Plānots izstrādāt starpkultūru informācijas sistēmu izstrādes procesa atbalsta metožu un rīku kopumu.

Prioritārās virziena pētījumu tēmas:

 • Kultūras preferenču datu izgūšanas un apkopošanas algoritmi
 • Programmatūras risinājumi starpkultūru informācijas sistēmu izstrādātājiem
 • Starpkultūru informācijas sistēmu lietojamības metožu izstrāde un pielietošana
 • KANSEI inženierijas lietošana informācijas sistēmu novērtēšanā
 • Kultūru marķieru un dimensiju modeļu lietošana programmatūras lietojamībā

Sistēmbioloģija, metabolisko tīklu modelēšana un optimizācija

Pētījumi ir vērsti uz zinātnē atklāto likumsakarību formulēšanu matemātiskā, datoram pieejamā informācijā, kas atbilst jaunajām zinātnes nozarēm sistēmbioloģijai un sintētiskajai bioloģijai. Pētījumi palīdzēs nodrošināt Eiropas atjaunojamās enerģijas mērķu sasniegšanu, paātrinot jaunu biotehnoloģisko organismu izstrādi, pārnesot bioloģiskos eksperimentus uz datortehnoloģijām, jo augu un mikroorganismu biotehnoloģijas viena no aktualitātēm ir augstvērtīgu biodegvielu ražošanas uzlabošana.

Prioritārās virziena pētījumu tēmas:

 • Šūnu metabolisma kinētisko un stehiometrisko modeļu salāgošana
 • Augu ziedēšanas signalizācijas kaskādes modelēšana
 • Augu termostresa signalizācijas kaskādes modelēšana
 • Augu lapu metabolisma optimizācija
 • E. coli rūpniecisko celmu metabolisma optimizācija
 • Kinētisko modeļu optimizācija ar globālajām stohastiskajām metodēm

ITF kopš 2006. gada darbojas Biosistēmu grupa (http://www.biosystems.lv) profesora Egila Stalidzāna vadībā, kurš Datorsistēmu katedrā atbild arī par priekšmetu grupu "Biosistēmas". Tā ir neformāla grupa, kuras komanda ir saistīta ar kopējām zinātniskām interesēm. Pamatmērķi ir zinātniskās darbības koordinēšana sfērās, kas saistītas ar bioloģiskas dabas sistēmām un to pielietojumiem rūpniecībā. Galvenais zinātniskais virziens ir saistīts ar organismu šūnās notiekošo bioloģisko procesu datormodelēšanu.

Pārējie pētniecības virzieni:

 • Lāzeru spektraskopija (Asoc. prof. Uldis Gross, docents Jānis Kļaviņš)
 • Ekonometrija, Riska analīze lauksaimniecībā - Prof., Dr.sc.ing. Irina Arhipova
 • Bioinformātika: Lineāro modeļu pielietošana lauksaimniecības zinātnēs - Asoc.prof., Dr.agr. Līga Paura